Het Huishoudelijk reglement luidt als volgt:

Artikel 1

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Leden die aan het einde van het verenigingsjaar hun lidmaatschap niet hebben opgezegd blijven automatisch lid van de vereniging voor nog 1 jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan zowel mondeling als schriftelijk bij ieder bestuurslid van de vereniging worden gedaan.

Artikel 2

Alle leden der vereniging zal worden verzocht hun geldige lidmaatschapskaart te tonen bij het betreden van de feestzaal. Bij het niet kunnen tonen van deze kaart houdt het bestuur zich het recht voor het geldende entree tarief te vragen, of toegang te weigeren. Personen beneden de 16 jaar hebben zonder begeleiding van een ouder geen toegang, behalve op avonden die speciaal voor hen worden georganiseerd.

Artikel 3

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade`s en/of ongelukken welke veroorzaakt zijn door hun leden, en/of gebeuren tijdens door de vereniging georganiseerde festiviteiten.

Artikel 4

De vereniging houdt zich het recht voor, leden van de vereniging bij wangedrag zoals vechten, dronkenschap e.d. het lidmaatschap op te zeggen en de toegang tot de festiviteiten te ontzeggen.

Artikel 5

Ieder lid van de vereniging is verantwoordelijk voor de kleding welke hem of haar in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 6

Bij toetreding tot Raad, Hofdame, bestuur of andere functie binnen de vereniging, verplicht men zich de hem of haar opgedragen taken naar behoren te vervullen. Hieronder worden verstaan o.a. ledenkaart verkoop, eventuele lotenverkoop, bediening op bejaardenavonden, zaal versieren, opruimen, etcetera.

Artikel 7

Voor raadsleden en hofdame\'s wordt door het bestuur een rooster van aftreden opgesteld. Het rooster zal zodanig worden opgesteld dat ieder raadslid of hofdame eens per 3 jaar aftreedt.

Artikel 8

De onderlinge functie\'s binnen de raad van elf, zoals president en adjudanten, worden door de raadsleden onderling bepaald door schriftelijke stemming. Bestuursleden stemmen hierin mee.

Artikel 9

Leden van de raad van elf zijn verplicht op alle festiviteiten van de vereniging aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd zijn, dienen zij dit tijdig te melden bij het bestuur, en dienen zij zelf voor een geschikte vervanger te zorgen. De Cape en steek dienen zelf door dit raadslid bij de invaller bezorgd te worden. Onder festiviteiten word ook verstaan de vergaderingen en de contact - avonden welke door de vereniging zijn uitgeschreven.

Artikel 10

Ook raadsleden, hofdame\'s, prins, bestuursleden, reserve raadsleden, etcetera vallen onder de verplichting contributie te voldoen bij ieder verenigingsjaar.

Artikel 11

Van leden welke op de avonden een functie vervullen, wordt verlangd dat zij op de aangegeven tijden aanwezig zijn. Ook wordt van hen verlangd dat zij zich gedurende de carnavalsdagen ordelijk en netjes gedragen. Aanwijzingen en of  verzoeken van het bestuur, prins of president dienen te worden opgevolgd. Tijdens de officiële gebeurtenissen zoals prijsuitreikingen en onderscheidingen en toespraken worden de raadsleden verzocht om niet te roken, niet met de handen in de zakken te staan en geen drank in de handen te houden.

Artikel 12

De taak van de leden der raad van elf en hofdame\'s zal bestaan uit het bijstaan van de prins tijdens de carnavalsdagen, en de stemming en gezelligheid bij alle festiviteiten op een zo hoog mogelijk peil proberen te brengen.

Artikel 13

Van raadsleden wordt een borgsom voor de beschikbaar gestelde kleding verlangd van Fl. 125,00. Deze borgsom wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar. Wil een raadslid dus na bijv. 2 jaar na het verstrekken van nieuwe kleding aftreden, dan zal hem Fl. 75,00 terugbetaald worden. Wanneer er dan weer een nieuw raadslid toetreedt, zal van het een bedrag van Fl.75,00 gevraagd worden. (Deze regel is niet van toepassing op reserve raadsleden).

Artikel 14

De heren van de raad van elf zorgen zelf voor een zwarte broek en een wit overhemd. Bij de broek (ribbroeken zijn niet toegestaan) dienen passende kousen en schoenen gedragen te worden.

Artikel 15

Door de vereniging worden de steken gekocht. Ieder raadslid draagt Fl.25,00 in de kostprijs bij, dit ongeacht de aanschafprijs.

Artikel 16

De raadsleden zijn verplicht om het voltallige carnavalskostuum aan te houden tot prins of president het teken geeft om de cape\'s af te doen. Deze dienen dan op de stoel op het podium opgehangen te worden en niet in de zaal.

Artikel 17

Bij schade of vermissing van een kledingstuk, zal het betreffende lid voor de schade verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 18

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Opgemaakt door het bestuur van C.V. “De Oersheimers”.